دانشگاه کردستان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پژوهشکده کردستان‌شناسی

جغرافیای گویشی استان کردستان


کوردی مرکزی - سورانی
کوردی مرکزی - اردلانی
کوردی جنوبی
هورامی